Algemene verkoopsvoorwaarden

Art.1 ALGEMEENHEDEN

1. Huidige algemene voorwaarden vormen de wet der partijen, met uitsluiting van de algemene

voorwaarden van de koper.De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn

bestelling.

2. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden dient het voorwerp uit te maken van een

voorafgaandelijk en afzonderlijk geschrift. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene

verkoopsvoorwaarden van kracht.

3. Het niet of te laat uitoefenen van een hier vermelde bepaling van algemene verkoopsvoorwaarden

heeft noch de verwijdering, noch de wijziging van deze clausule tot gevolg, noch van het geheel van

deze algemene voorwaarden die steeds van strikte toepassing blijven.

Art.2 TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene voorwaarden gelden voor al onze goederen en diensten.

Art.3 OFFERTES EN BEVESTIGING VAN BESTELLINGEN

Al onze prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend in onze hoofde. Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant,

doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

Art.4 PRIJZEN

1. Onze prijzen en prijsbarema’s worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder

voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.

2. Ingeval van prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs,

toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn.

3. In geval van prijsverhoging heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de

hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

Art.5 LEVERINGSTERMIJNEN

1. Indien er leveringstermijnen werden bepaald, zijn alle termijnen van levering, uitvoering, voorziening of

andere enkel ter indicatieve titel gegeven, zonder enige verbintenis en zij zijn slechts bij benadering

gegeven, en zijn dus geen uiterste termijnen.

2. Een eventuele vertraging brengt onze verantwoordelijkheid niet met zich mee, en kan in geen enkel

geval aanleiding geven tot de opzegging van het contract, noch tot het toekennen van eender welke

vergoeding, interesten of schadevergoeding.

Art.6 VERVOER VAN GOEDEREN

1. Het risico van het vervoer is voor de koper; niettegenstaande enig recht op verhaal van deze laatste,

zelfs indien de transportkosten ten onze laste zijn ingevolge een afzonderlijke en schriftelijke

overeenkomst.

2. De koper draagt eveneens het risico voor de goederen vanaf het ogenblik van de levering, ondanks het

eigendomsvoorbehoud van het artikel 10.

Art.7 OVERMACHT

1. De koper mag zich nooit op overmacht beroepen om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen.

2, Elke vertraging, wat de duur ervan ook moge zijn, en die zijn oorsprong vindt door overmacht,

bevrijdt ons of laat ons toe de uitvoering van het contract op te schorten zolang de storing duurt, en dit

naar keuze van Belgium Wheels SRL.

3, Worden in het bijzonder als gevallen van overmacht beschouwd, arbeidsconflicten, laattijdige

levering door de leverancier, oorloge, brand, natuurrampen, uitvoerverbod opgelegd door de overheid,

gebeurtenissen die de transportmogelijkheden betreffen, bedrijfsorganisatorische problemen

(afwezigheid van het personeel door ziekte, defecte machines, enz. …).

4, Belgium Wheels SRL zal niet de voorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de storing

moeten aantonen.

Art.8 VERANTWOORDELIJKHEID

1, BWM SPRL zal niet aansprakelijk kunnen gehouden worden voor een schade die voortvloeit uit een

verkeerde behandeling van haar goederen, behalve in geval van opzettelijke en zware fout.

2, De verantwoordelijkheid van Belgium Wheels SRL zal niet kunnen worden ingeroepen indien de

fout werd veroorzaakt zowel door een defect aan het goed, als door een fout van de koper.

3, In geval van non-conformiteit van de goederen met de erbij geleverde beschrijving, zal de

aansprakelijkheid van Belgium Wheels SRL niet kunnen worden ingeroepen indien het goed niet door

Belgium Wheels SRL werd geproduceerd.

Art.9 WAARBORGEN EN KLACHTEN

1. Elke klacht betreffende onze voorzieningen is slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk gebeurd (bij

aangetekende brief), en ten laatste 7 dagen na datum van de factuur, bij gebreke waarvan de klacht

niet in overweging zal genomen worden.

2. Na deze termijn zullen onze voorzieningen geacht worden definitief goedgekeurd te zijn, wat elke

mogelijkheid tot eventuele latere klacht uitsluit.

3. Elke waarborg vervalt tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden,

en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet

oordeelkundig werden behandeld.

4. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Bergen bevoegd.

5. In geen enkel geval zal het bestaan van een rechtsgeding of het bestaan van een conflict mogen

ingeroepen worden om de verplichtingen van de koper op te schorten.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder indien hij niet betaald op de

vervaldag, behoudt Belgium Wheels SRL zich het recht voor om het contract op te zeggen

zonder enige ingebrekestelling.

6. De schadevergoeding en de interesten zullen verschuldigd zijn indien hij zich daaraan niet houdt.

Art.10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1, De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Belgium Wheels SRL tot de volledige

betaling van elke schuld die voortvloeit uit de verkoopsovereenkomst voor de koper. Tot op dat

ogenblik kunnen en mogen de goederen niet in pand gegeven worden of verkocht worden.

2, Zo kunnen, in geval van niet betaling op de vervaldag, mits verwittiging, de goederen

teruggenomen worden door Belgium Wheels SRL. Dit zal slechts een ontbinding van de

verkoopsovereenkomst inhouden wanneer wij dat uitdrukkelijk laten weten.

Art.11 BETALINGSVOORWAARDEN

1. De facturen zijn contant betaalbaar binnen een termijn van 10 werkdagen na de factuurdatum.

2. Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag interesten

meebrengen aan het wettelijk die in de Wet van 02.08.2002, en dit alles zonder voorafgaandelijke

ingebrekestelling.

3. Indien de betaler in gebreke blijft en er een ingebrekestelling is door middel van een aangetekende

brief, zal het verschuldigde bedrag rechtsgeldig vermeerderd worden met 10% en met een minimum

van 125,00 euro ten titel van forfaitaire vergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, toezicht

op de schuldenaars en verstoring van de handel.

4. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, zal de schuldenaar het volledige bedrag van

de factuur verschuldigd zijn, zonder zich te kunnen beroepen op het voordeel van de overeengekomen

korting.

Art.12 ONTBINDNG OF VERBREKING

1. De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins bij wanbetaling, ten laste van de koper de

verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en/of ontbinding van rechtswege te vorderen,

alsmede de vergoeding van alle schade.

2. Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt,

geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd

zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken

verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te

vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de

goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

Art.13 TOEPASSELIJK RECHT

Ingeval van een geding zullen enkel de Belgische Hoven en Rechtbanken bevoegd zijn en zal enkel het

Belgisch recht van toepassing zijn.

Product added to compare.